ทำใบขับขี่ใหม่ 2568 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม?
 1. News
SamuelJones28 May 2024

ทำใบขับขี่ใหม่ 2568 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม?

ทำใบขับขี่ใหม่ 2568 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม? การทำใบขับขี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2568 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มช่องทางการอบรมออนไลน์ และยังคงมีการอบรมที่สำนักงานขนส่งเหมือนเดิม ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2568 1. เตรียมหลักฐานที่จำเป็น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคหรืออาการที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ หลักฐานที่แสดงภูมิลำเนา เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน 2. อบรมหลักสูตรความรู้กฎจราจร สามารถอบรมได้ทั้งแบบออนไลน์ หรืออบรมที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการอบรมออนไลน์ สามารถเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ระยะเวลาการอบรมประมาณ 4 ชั่วโมง 3. สอบข้อเขียนกฎจราจร หลังจากอบรมเสร็จแล้ว จะต้องเข้าสอบข้อเขียนกฎจราจร ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 50 นาที ต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 90% จึงจะผ่านการสอบ 4. สอบขับรถ หากสอบข้อเขียนผ่านแล้ว จะต้องเข้าสอบขับรถต่อไป การสอบขับรถแบ่งเป็น 2 […]

ทำใบขับขี่ใหม่ 2568 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม?

การทำใบขับขี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2568 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มช่องทางการอบรมออนไลน์ และยังคงมีการอบรมที่สำนักงานขนส่งเหมือนเดิม

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2568

1. เตรียมหลักฐานที่จำเป็น

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคหรืออาการที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 • หลักฐานที่แสดงภูมิลำเนา เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

2. อบรมหลักสูตรความรู้กฎจราจร

 • สามารถอบรมได้ทั้งแบบออนไลน์ หรืออบรมที่สำนักงานขนส่ง
 • สำหรับการอบรมออนไลน์ สามารถเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
 • ระยะเวลาการอบรมประมาณ 4 ชั่วโมง

3. สอบข้อเขียนกฎจราจร

 • หลังจากอบรมเสร็จแล้ว จะต้องเข้าสอบข้อเขียนกฎจราจร
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 50 นาที
 • ต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 90% จึงจะผ่านการสอบ

4. สอบขับรถ

 • หากสอบข้อเขียนผ่านแล้ว จะต้องเข้าสอบขับรถต่อไป
 • การสอบขับรถแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
 • ภาคทฤษฎีเป็นการสอบการขับรถยนต์ที่ปลอดภัย และการขับรถตามกฎจราจร
 • ภาคปฏิบัติเป็นการขับรถจริงในสนามสอบ

5. ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบขับขี่

 • หลังจากสอบขับรถผ่านแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่
 • ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ราคา 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี ราคา 100 บาท
 • หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับใบขับขี่ภายใน 7 วันทำการ

ตารางผ่อนชำระและราคาขาย

งวดที่ราคาผ่อนชำระ (บาท)ยอดเงินคงเหลือ (บาท)ยอดผ่อนชำระทั้งหมด (บาท)
15,00095,000100,000
2-472,000ลดลงตามงวด94,000
482,5000100,000

สรุป

การทำใบขับขี่ใหม่ในปี 2568 มีขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มช่องทางการอบรมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัย

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 • ทำใบขับขี่ใหม่ 2568
 • อบรมใบขับขี่ออนไลน์
 • ขั้นตอนการทำใบขับขี่
 • สอบข้อเขียนใบขับขี่
 • สอบขับรถใบขับขี่
0 View | 0 Comment
Sugget for You